مقاله های فارسی دکتر شهرام محمدخانی

اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان

اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان

جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (179)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش- دکتر شهرام محمدخانی

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (303)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1.0

مدل روابط علّی عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان شهر کرج

مدل روابط علّی عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان شهر کرج

مدل روابط علّی عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان شهر کرج
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (215)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2.0

رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر با اضطراب صفت

رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر با اضطراب صفت

رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر با اضطراب صفت
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (164)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1.0

حسادت ريشه در احساس حقارت و ناامنى دارد

حسادت ريشه در احساس حقارت و ناامنى دارد

حسادت ريشه در احساس حقارت و ناامنى دارد
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (159)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5.0

رابطه بين رضايت از زندگي با كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني در معلمان شهر تهران

رابطه بين رضايت از زندگي با كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني در معلمان شهر تهران

رابطه بين رضايت از زندگي با كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني در معلمان شهر تهران
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (165)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

نقش تشخيصي كيفيت زندگي و اميدواري در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

نقش تشخيصي كيفيت زندگي و اميدواري در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

نقش تشخيصي كيفيت زندگي و اميدواري در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (158)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک های مقابله با استرس در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک های مقابله با استرس در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک های مقابله با استرس در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (144)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان

فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان

فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (167)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره هاي هیجانی

بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره هاي هیجانی

بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره هاي هیجانی
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (159)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزيابي اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل فردي و اجتماعي

مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزيابي اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل فردي و اجتماعي

مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزيابي اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل فردي و اجتماعي
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (119)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

فراتحليل اثربخشي درمان شناختي - رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس

فراتحليل اثربخشي درمان شناختي - رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس

فراتحليل اثربخشي درمان شناختي - رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (117)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناکارآمد با اهمال کاري و سلامت روان دانشجويان پزشکي و غير پزشکي دانشگاه علوم پزشکي

بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناکارآمد با اهمال کاري و سلامت روان دانشجويان پزشکي و غير پزشکي دانشگاه علوم پزشکي

بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناکارآمد با اهمال کاري و سلامت روان دانشجويان پزشکي و غير پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (101)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

مقایسه بین عوامل شخصیتی، سبک های حل مساله و میزان استرس تجربه شده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار

مقایسه بین عوامل شخصیتی، سبک های حل مساله و میزان استرس تجربه شده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار

مقایسه بین عوامل شخصیتی، سبک های حل مساله و میزان استرس تجربه شده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (105)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

رابطه هوش هيجاني و سبک هاي مقابله اي با سلامت عمومي دانشجويان

رابطه هوش هيجاني و سبک هاي مقابله اي با سلامت عمومي دانشجويان

رابطه هوش هيجاني و سبک هاي مقابله اي با سلامت عمومي دانشجويان
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (114)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

عوامل رواني - اجتماعي موثر در فرار دختران از خانه

عوامل رواني - اجتماعي موثر در فرار دختران از خانه

عوامل رواني - اجتماعي موثر در فرار دختران از خانه
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (106)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

تاثير آموزش مهارت نظم جويي هيجان مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک در وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه تک آزمودني

تاثير آموزش مهارت نظم جويي هيجان مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک در وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه تک آزمودني

تاثير آموزش مهارت نظم جويي هيجان مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک در وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مطالعه تک آزمودني
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (105)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلي و مواد مخدر و محرك در ميان دانش آموزان دبيرستاني

ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلي و مواد مخدر و محرك در ميان دانش آموزان دبيرستاني

ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلي و مواد مخدر و محرك در ميان دانش آموزان دبيرستاني
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (112)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5.0

نقش سبک های مقابله ای و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی

نقش سبک های مقابله ای و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی

نقش سبک های مقابله ای و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (119)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان در نوجوانان ایرانی

شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان در نوجوانان ایرانی

شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان در نوجوانان ایرانی
جمعه 12 تير 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (117)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
12